0547 389 689 info@villavrijland.nl

Covid-19

Om de besmetting van Covid-19 zo veel mogelijk uit te sluiten en voor onze bewoners buiten de deur te houden, hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Hiervoor hebben wij een aantal voorwaarden voor het bezoek aan een bewoner van Villa Vrijland opgesteld. Wanneer u op deze link klikt krijgt u deze te lezen.

Dank voor uw medewerking,
M. Hemmink, directeur

Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid  en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht. Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Kwaliteit

Het team wil, in samenwerking met de bestuurder, de kwaliteit van de zorg aan de bewoners zo optimaal mogelijk maken. Hiervoor stellen wij hoge doelen aan de persoonlijke zorg en het persoonlijk welzijn van de bewoners.

Om u hiervan een duidelijk beeld te geven,  kunt u hier het kwaliteitsjaarverslag-2022 inzien.

Dit kwaliteitsjaarverslag is opgesteld door de Kwaliteitsmedewerker van Villa Vrijland  en daarna vastgesteld door de  Bestuurder van Villa Vrijland Zorgland  op 20 Juni 2023.

Met deze kwaliteitsrapportage levert Villa Vrijland Zorgland een overzicht van de kwaliteit die geleverd wordt, onder de verantwoording van de  Bestuurder. Dit rapport heeft betrekking op de zorg die onder de Wet Langdurige Zorg valt. Het bevat een geobjectiveerde weergave van de kwaliteit die gerealiseerd wordt voor cliënten, alsmede een weergave van belangrijke voorwaarden zoals betrokken en vakbekwame medewerkers.

Onderzoek naar de kwaliteitservaringen

Facit heeft voor Villa Vrijland een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitservaringen van cliënten, medewerkers. vertegenwoordigers van cliënten èn ketenpartners. Dit onderzoek is uitgevoerd met de Quality Qube, een erkend instrument dat ontwikkeld is door Buntinx Training & Consultancy. De resultaten van dit onderzoek kunt u hier lezen: onderzoek 2018 bewoners_medewerkers en stakeholders

AVG/Privacybeleid

Villa Vrijland verzamelt en bewerkt persoonsgegevens in verband met de zorgverlening aan bewoners. Deze verwerking van persoonsgegevens leidt er toe dat de stichting van alles over de bewoner te weten komt, wat inbreuk maakt op de vrijheid – de persoonlijke levenssfeer  van de bewoner. Dat gevaar speelt een grotere rol, naarmate de stichting meer soorten gegevens van iemand verzamelt, zeker als het gevoelige gegevens betreft (bv. over gezondheid, politieke voorkeur). Een zorgvuldige omgang met de gegevens van bewoners vormt een essentiële bouwsteen voor het vertrouwen tussen zorgverlener en cliënt.

De wijze waarop Villa Vrijland vorm en inhoud heeft gegeven aan het AVG (Algemene Verordening Gegensbescherming) is na te lezen in ons beleidsplan: Beleidsplan AVG Villa Vrijland.

Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de afdelingen en locaties van Villa Vrijland welke vallen onder de werkingssfeer van de wet. Afscherming, corrigeerbaarheid en transparantie zijn de beleidsuitgangspunten waarmee het kader wordt geschetst en waarbinnen privacy-beleid wordt gevoerd.