0547 389 689 info@villavrijland.nl

Kwaliteit

Het team wil, in samenwerking met de bestuurder, de kwaliteit van de zorg aan de bewoners zo optimaal mogelijk maken. Hiervoor stellen wij hoge doelen aan de persoonlijke zorg en het persoonlijk welzijn van de bewoners.

Om u hiervan een duidelijk beeld te geven,  kunt u hier het kwaliteitsjaarverslag-2018 inzien.

Dit kwaliteitsjaarverslag is opgesteld door de Kwaliteitsmedewerker van Villa Vrijland  en daarna vastgesteld door de  Bestuurder van Villa Vrijland Zorgland  op 16 april 2018.

Met deze kwaliteitsrapportage levert Villa Vrijland Zorgland een overzicht van de kwaliteit die geleverd wordt, onder de verantwoording van de  Bestuurder. Dit rapport heeft betrekking op de zorg die onder de Wet Langdurige Zorg valt. Het bevat een geobjectiveerde weergave van de kwaliteit die gerealiseerd wordt voor cliënten, alsmede een weergave van belangrijke voorwaarden zoals betrokken en vakbekwame medewerkers.

 

Onderzoek naar de kwaliteitservaringen

Facit heeft voor Villa Vrijland een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitservaringen van cliënten, medewerkers. vertegenwoordigers van cliënten èn ketenpartners. Dit onderzoek is uitgevoerd met de Quality Qube, een erkend instrument dat ontwikkeld is door Buntinx Training & Consultancy. De resultaten van dit onderzoek kunt u hier lezen: onderzoek 2018 bewoners_medewerkers en stakeholders

 

AVG/Privacybeleid

Villa Vrijland verzamelt en bewerkt persoonsgegevens in verband met de zorgverlening aan bewoners. Deze verwerking van persoonsgegevens leidt er toe dat de stichting van alles over de bewoner te weten komt, wat inbreuk maakt op de vrijheid – de persoonlijke levenssfeer  van de bewoner. Dat gevaar speelt een grotere rol, naarmate de stichting meer soorten gegevens van iemand verzamelt, zeker als het gevoelige gegevens betreft (bv. over gezondheid, politieke voorkeur). Een zorgvuldige omgang met de gegevens van bewoners vormt een essentiële bouwsteen voor het vertrouwen tussen zorgverlener en cliënt.

De wijze waarop Villa Vrijland vorm en inhoud heeft gegeven aan het AVG (Algemene Verordening Gegensbescherming) is na te lezen in ons beleidsplan: Beleidsplan AVG Villa Vrijland.

Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de afdelingen en locaties van Villa Vrijland welke vallen onder de werkingssfeer van de wet. Afscherming, corrigeerbaarheid en transparantie zijn de beleidsuitgangspunten waarmee het kader wordt geschetst en waarbinnen privacy-beleid wordt gevoerd.